Sponsringspolicy

Har du en scooteraktivitet som bidrar till att öka scooterintresset i Sverige?

Då kan du ansöka om sponsring. För att få en bild över vad man kan söka sponsring för har vi tagit fram en policy med några riktlinjer som kan vara ett stöd för dig som söker och för styrelsen som tar beslut för varje enskild ansökan.

Vem kan söka?
Alla klubbar - nya eller befintliga - kan ansöka om sponsring av SSK (Svenska Scooterklubben) när de anordnar aktiviteter i syfte att främja scooterintresset. Ansökan om sponsring skickas till SSK:s styrelse via lokalklubbsansvarig.

I ansökan ska finnas en tydlig beskrivning av aktiviteten samt, vid önskemål från SSK:s styrelse, ska även en budget för aktiviteten bifogas.

SSK:s sponsring ska bidra till:

 • Ökad kännedom om SSK bland scooterister i Sverige.
 • Fler medlemmar till SSK
 • Befintliga medlemmar upplever att de får något tillbaka av sitt medlemskap.

Vilka kriterier gäller för sponsring?
Beslut om sponsring tas i varje enskilt fall av SSK:s styrelse. För att få sponsring ska följande kriterier vara uppfyllda:

Aktiviteten ska:

 • vara öppen för SSK:s medlemmar och även, i mån av plats, för alla scooterister oavsett scooter.
 • inte vara ekonomiskt beroende av ett sponsorskap från SSK.
 • kommuniceras via SSK:s hemsida och SSK:s Facebooksida senast 4 veckor innan händelsen. Är det ett facebooksevenemang ska detta vara öppet så alla kan ta del av det.
  aktivt bidra till att kännedomen om SSK ökar.

Förfrågan om sponsring ska ha kommit SSK:s styrelse till känna minst 4 veckor innan den önskade aktiviteten. Återrapportering till SSK ska ske i form av skriftligt reportage till Scooteristen med text och bilder från aktiviteten, samt vid större arrangemang en ekonomisk redovisning.

Vad kan man få sponsring för?
Sponsringen kan ske på många olika sätt, exempelvis genom reducerade avgifter, en fastställd summa eller genom att SSK sponsrar vinster. SSK:s styrelse tar beslut i varje enskild fråga.

 • Reducerad anmälningsavgift för SSK-medlemmar
  Sponsringen innebär reducerad avgift för SSK-medlemmarna, vilket ska framgå redan vid anmälningstillfället.
 • Reducerad anmälningsavgift för alla medverkande i en scooterträff
  Sponsring av scooterträffar ska användas för att reducera anmälningsavgiften för samtliga deltagare (oavsett medlemskap i SSK eller ej).
 • Priser eller give aways vid scooterträffar
  Sponsring kan ske i form av priser eller liknande för scooterträffar som saknar deltagaravgift.

Nya klubbar
Sponsring av kostnader kopplade till uppstart av en ny lokalklubb i syfte att stärka scooterintresset över hela landet.

Vad krävs för att få sponsring?
Vid aktiviteten/uppstarten av ny lokalklubb ska det tydligt framgå att SSK är med och sponsrar.

För att få sponsring vid uppstart av lokalklubb krävs det att minst hälften av medlemmarna är eller blir medlemmar i SSK.

En kort redogörelse av och bilder från aktiviteten skickas till SSK, info@scooterklubben.com, senast två veckor efter genomförd aktivitet.

Övrigt
Skicka ansökan om sponsring i god tid (minst 4 veckor) innan aktiviteten för att styrelsen ska ha chans att behandla den och ge förhandsbesked.

För aktivitet med omsättning över 1000 SEK ska budget skickas med i samband med ansökan.

Ansökan skickas till info@scooterklubben.com. Beslut om sponsring meddelas via lokalklubbsansvarig.

Material, såsom banner eller flagga med SSK-logotyp finns för utlåning, kontakta SSK via info@scooterklubben.com

Sponsring av uppstart/ny lokalklubb sker i form av faktura med underlag för vilka kostnader som ska täckas skickas till SSK:s kassör kassor@scooterklubben.com.

Sponsringen betalas ut senast 2 veckor efter genomförd aktivitet, under förutsättning att arrangör/sökande har skickat in en redogörelse.

Policy och riktlinjer för 2019 beslutades av SSK:s styrelse den 5 november 2018.
Riktlinjerna revideras årligen.

Annonsera, ej inloggad