Stadgar

Stadgar för Svenska Scooterklubben, fastställda på årsmöte 2014-03-01

1. Föreningens namn

Föreningens namn är Svenska Scooter Klubben, förkortas nedan SSK.

2. Föreningens målsättning

SSKs målsättning är att:

* främja intresset för scootrar, gamla och nya, standard och ombyggda
* värna scooterhistorien i Sverige
* fungera som ett nätverk mellan scooterintresserade i alla åldrar i hela Sverige
* inspirera till bildandet och driften av lokala klubbar eller sektioner inom SSK
* stödja och inspirera dessa klubbar och sektioner att arrangera lokala och nationella träffar
* bidra till trafiksäkerheten genom att informera om scooterförares rättigheter och skyldigheter i trafiken

3. Medlemskap och medlems rättigheter och skyldigheter

3.1 SSK är en ideell och politiskt obunden förening. SSK välkomnar alla scooterintresserade oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. SSK tar avstånd från alla former av diskriminering och kränkningar.

3.2 Medlemskap står öppet för alla som vill verka för SSKs målsättningar och program.

3.3 Medlemskap erhålles när medlemsavgiften betalats och gäller till slutet av innevarande kalenderår. För medlem som inträder i föreningen under kvartal 4, gäller medlemsavgiften hela påföljande år.

3.4 Medlem har rätt att delta i aktiviteter som anordnas för medlemmarna, samt till information om SSKs angelägenheter.

3.5 Medlem skall följa SSKs stadgar och beslut som fattas av SSKs organ och får inte utan styrelsens medgivande representera SSK.

3.6 Medlem som motarbetar SSKs syften och anda eller skadar dess anseende kan, efter det att medlemmen givits tillfälle att yttra sig, av styrelsen uteslutas ur föreningen.

3.7 Medlem är skyldig att hålla SSK skadeslös för av medlem orsakad skada.

4. Årsmöte och extra medlemsmöte

4.1 Årsmöte skall hållas före mars månads utgång.

4.2 Beslutande extra medlemsmöte kan utlysas av styrelsen. Om fler än 50 medlemmar skriftligen kräver det, skall extra medlemsmöte utlysas. Vid extra medlemsmöte kan beslut endast fattas i de frågor som angetts i kallelse.

4.3 Kallelse till årsmöte eller beslutande extra medlemsmöte skall genom styrelsens försorg vara samtliga medlemmar tillhanda minst fyra veckor före utsatt mötesdag. Om fråga om stadgeändring eller avveckling av föreningen föreligger, skall detta anges i kallelse och ett fullständigt förslag bifogas kallelsen.

4.4 Förslag av större betydelse och motioner från medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

4.5 Medlem som har betalt medlemsavgift har rösträtt på möte. Röstning med fullmakt kan ske för ytterligare en medlem.

4.6 Alla frågor avgöres genom öppen omröstning. Begär mötesdeltagare sluten votering skall sådan ske. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst

5. Dagordning på årsmöte

Vid årsmötet skall följande punkter behandlas och protokollföras:

Fastställande av dagordning för mötet.

Fastställande av röstlängd för mötet.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.

Styrelsens, lokalklubbarnas och sektionernas verksamhetsberättelser.

Ekonomisk rapport för det senaste verksamhetsåret.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.

Fastställande av budget för kommande verksamhetsår.

Val av styrelseposter som är aktuella för omval.

Val av två revisorer för en tid av ett år.

Val av minst tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en är sammankallande.

Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.

Övriga frågor.

6. Styrelsens sammansättning

6.1 Styrelsen skall bestå av sju ledamöter:

* ordförande
* sekreterare (tillika vice ordförande)
* kassör
* PR-ansvarig
* lokalgruppsansvarig
* webbmaster
* medlemsregisteransvarig

Styrelsen kan till sig adjungera medarbetare att driva speciella frågor.

6.2 Styrelsen bör bestå av medlemmar av olika åldrar och ur olika intressegrupper i klubben. Beroende på vad som bäst anses tjäna klubbens syften kan hela styrelsen bestå av medlemmar från en ort eller vara utspridda över landet

6.3 Ordföranden och övriga styrelseledamöter väljs för två år. År ett väljs ordförande, PR-ansvarig, medlemsregisteransvarig och webbmaster, år två kassör, lokalgruppsansvarig och sekreterare. Avgår styrelseledamot i förtid kan styrelsen utse ny ledamot fram till nästa årsmöte.

6.4 Styrelsen är beslutsför när minst fyra ledamöter deltar i ett vederbörligen kallat styrelsesammanträde. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

6.5 Styrelsen sammanträder enligt löpande schema eller på kallelse av ordföranden. Vid sammanträde skall beslut föras till protokoll som justeras på nästföljande styrelsemöte.

7. Rätt att teckna föreningen samt att kvittera ut föreningens medel.

SSK tecknas av ordföranden och kassören var för sig. Ordförande och kassör äger rätt att var för sig utkvittera föreningens medel.

8. Styrelsens uppgifter

Styrelsens uppgifter är att:

* bevaka SSKs intressen och främja dess ändamål och fortlevnad
* verkställa beslut fattade vid årsmöte och beslutande extra medlemsmöte fattade beslut
* förvalta och ansvara för SSKs kassa och föra räkenskaper, samt på bästa sätt i medlemmarnas intresse förvalta SSKs övriga egendom
* underhålla registret över SSKs medlemmar så att detta alltid är aktuellt
* utge medlemstidskriften Scooteristen och att där, samt på föreningens hemsida, informera medlemmarna om aktiviteter inom SSK och andra scooterklubbar
* stödja SSK:s lokalklubbar och sektioner och aktivt inspirera medlemmar att starta upp nya sådana
* stödja och inspirera lokala klubbar och sektioner till egna aktiviteter
* aktivt samverka med andra klubbar, organisationer och sponsorer inom och utom landet som verkar i samma riktning och anda som SSK.
* informera media om klubbens verksamhet och scooterns roll i trafiken och i samhället.

9. Räkenskaper och revision

9.1 Kassören ansvarar för att inkomster och utgifter noggrant bokförs enligt gängse föreningsnormer.

9.2 SSKs räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad innan årsmötet. Revisorerna föredrar sin revisionsberättelse på årsmötet.

9.3 SSKs medel skall vara innestående på ett konto med bästa möjlig villkor.

10. Förvaltning av SSK:s egendom

Funktionär som har hand om SSKs egendom är ansvarig för att den vårdas väl. Den skall återlämnas till föreningen vid mandattidens utgång eller när styrelsen så begär. Kassören ansvarar för att inventarieförteckning över SSK:s egendom hålls uppdaterad.

11. Funktionärer och kommitteér

Styrelsen kan tillsätta särskilda funktionärer eller kommittéer med definierade uppdrag. Funktionär eller kommitté får utan styrelsens fullmakt ej ingå något för föreningen eller dess medlemmar bindande avtal.

12. Ändring av föreningens stadgar

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Stadgeändringsförslag skall meddelas i kallelsen till årsmöte.

13. Föreningens avveckling

SSKs avveckling sker genom beslut på två på varandra följande möten, varvid det ena skall vara ordinarie årsmöte. I kallelserna till båda mötena skall medlemmarna upplysas om förslaget till avveckling. Sedan skulder reglerats skall, på förslag av medlemmarna, tillgångarna överlämnas till andra föreningar eller organisationer med liknande syften och mål som SSK i enlighet med beslut på det sista avvecklingsmötet.

Annonsera, ej inloggad