SSK årsmöte 12/3 2022

SSK årsmöte

Fullständig kallelse finns i Scooteristen #117

Precis som 2021 så kommer SSK:s årsmöte enbart att hållas digitalt.

Anmälan både till lokalgruppsmöte och årsmöte sker via mail till
kassor@scooterklubben.com. Uppge ditt namn, e-postadress, medlemsnummer och ev. lokalgrupp/klubb som du representerar. Länk
till mötet kommer att distribueras via e-post till dem som anmält sig.
TID & PLATS:

Lördag 12 mars 2022
14-15 SSK lokalgruppsmöte
15-17 SSK årsmöte

Båda mötena sker digitalt via Zoom-möte med video/ljud för samtliga
deltagare.

Vi vill gärna ha din anmälan senast fredag 11/3 men vänta inte - gör det nu direkt! Har du inte redan betalt medlemsavgiften för 2022 bör du också ha gjort detta innan mötet

SSK årsmöte

Fullständig kallelse finns i Scooteristen #117

Precis som 2021 så kommer SSK:s årsmöte enbart att hållas digitalt.

Anmälan både till lokalgruppsmöte och årsmöte sker via mail till
kassor@scooterklubben.com. Uppge ditt namn, e-postadress, medlemsnummer och ev. lokalgrupp/klubb som du representerar. Länk
till mötet kommer att distribueras via e-post till dem som anmält sig.
TID & PLATS:

Lördag 12 mars 2022
14-15 SSK lokalgruppsmöte
15-17 SSK årsmöte

Båda mötena sker digitalt via Zoom-möte med video/ljud för samtliga
deltagare.

Vi vill gärna ha din anmälan senast fredag 11/3 men vänta inte - gör det nu direkt! Har du inte redan betalt medlemsavgiften för 2022 bör du också ha gjort detta innan mötet

DAGORDNING:
• Fastställande av dagordning för mötet.
• Fastställande av röstlängd för mötet.
• Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
• Val av ordförande och sekreterare för mötet.
• Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
• Styrelsens verksamhetsberättelse.
• Ekonomisk rapport för det senaste verksamhetsåret.
• Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det
senaste verksamhetsåret.
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen
avser.
• Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
• Fastställande av budget för kommande verksamhetsår.
• Val av styrelseposter som är aktuella för omval. 2022 är det
kassör, lokalgruppsansvarig och sekreterare.
• Val av två revisorer för en tid av ett år.
• Val av minst tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år,
varav en är sammankallande.
• Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
• SSK:s 30-årsjubilem 2022.
• Utdelande av SSKs resestipendium för år 2021.
• Övriga frågor.

Annonsera, ej inloggad