Svenska Scooterklubben årsmöte 2021 (digitalt)

2021-03-13 SSK-styrelsen Kommentarer: 2

Styrelsen kompletterar härmed kallelsen till ordinarie årsmöte i Svenska Scooterklubben.

På grund av rådande omständigheter är årsmötet i Stockholm inställt. Årsmötet kommer därför endast hållas digitalt. Anmälan sker, enligt tidigare instruktioner, till kassor@scooterklubben.com. Ange ditt medlemsnummer: MEM

Information och länk till mötet skickas till anmälda medlemmar.

Vi börjar med lokalgruppsmöte kl 14 för dem som är lokalgruppsrepresentanter och fortsätter med SSKs årsmöte kl 15.

§1 Fastställande av dagordning för mötet.

§2 Fastställande av röstlängd för mötet.

§3 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

§4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§5 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.

§6 Styrelsens, lokalklubbarnas och sektionernas verksamhetsberättelser.

§7 Ekonomisk rapport för det senaste verksamhetsåret.

§8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

§10 Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.

§11 Fastställande av budget för kommande verksamhetsår.

§12 Val av styrelseposter som är aktuella för omval.

§13 Val av två revisorer för en tid av ett år.

§14 Val av minst tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en är sammankallande.

§15 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.

§15 Övriga frågor.

Annonsera, ej inloggad