Kallelse till årsmöte i Svenska Scooterklubben

Styrelsen kallar härmed till ordinarie årsmöte i Svenska Scooterklubben.

Plats: Blå Båten, Anna Lindhs Plats, 211 19 Malmö.

Tid: 2019-03-09 14:00.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet, via e-post till: sekreterare@scooterklubben.com eller med vanlig post till:
Hanna af Ekström, Övre Hallegatan 8 lgh 1301 417 13 Göteborg

För mer praktisk information kring årsmötet se: http://www.scooterklubben.com/node/3194

Dagordning

Vid årsmötet skall följande punkter behandlas och protokollföras:

Fastställande av dagordning för mötet.

Fastställande av röstlängd för mötet.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.

Styrelsens, lokalklubbarnas och sektionernas verksamhetsberättelser.

Ekonomisk rapport för det senaste verksamhetsåret.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.

Fastställande av budget för kommande verksamhetsår.

Val av styrelseposter som är aktuella för omval.

Val av två revisorer för en tid av ett år.

Val av minst tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en är sammankallande.

Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.

Övriga frågor.

Annonsera, ej inloggad