Kallelse till SSK ÅRSMÖTE 2014-03-01

Inbjudan till årsmöte 2014

Svenska scooterklubben inbjuder härmed samtliga medlemmar till årsmöte 2014!
Mötet kommer att hållas lördagen den 1/3 kl. 14.00 – 19.00

Mötet hålls i Scooterhallen Majorna, Karl Johansgatan 146, Göteborg

Lokalklubbsmöte för lokalklubbsrepresentanter hålls mellan 12.30 – 13.30.

Vid frågor kontakta ordförande Michaele Lagercrantz på mail president@scooterklubben.com eller sekreterare Ida Svensson sekreterare@scooterklubben.com

Välkomna!

Motioner

Förslag av större betydelse och motioner från medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Maila motioner till sekreterare@scooterklubben.com

Dagordning på årsmöte

1. Fastställande av dagordning för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
6. Styrelsens, lokalklubbarnas och sektionernas verksamhetsberättelser.
7. Ekonomisk rapport för det senaste verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
11. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår.
12. Val av styrelseposter som är aktuella för omval.
13. Val av två revisorer för en tid av ett år.
14. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en är sammankallande.
15. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
16. Övriga frågor.

Annonsera, ej inloggad