Kallelse till Årsmöte

Svenska Scooterklubben inbjuder härmed till årsmöte 2013.

Mötet hålls på Hotell Eskilsgården, Zetterbergsgatan 20 i Eskilstuna, Lör 2013-02-23 kl 16:00.

Innan årsmötet finns möjlighet för lokalklubbsrepresentanter att träffas på Hotellet, kontakta SSKs lokalgruppsansvarige för detaljer.

För mer information se Kalendariet

Välkommen,
Styrelsen

Motioner

Förslag av större betydelse och motioner från medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Maila motioner till sekreterare@scooterklubben.com

Dagordning på årsmöte

1. Fastställande av dagordning för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
6. Styrelsens, lokalklubbarnas och sektionernas verksamhetsberättelser.
7. Ekonomisk rapport för det senaste verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
11. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår.
12. Val av styrelseposter som är aktuella för omval.
13. Val av två revisorer för en tid av ett år.
14. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en är sammankallande.
15. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
16. Övriga frågor.

För frågor kring boende maila PR & Lokalklubbsansvarige: pr@scooterklubben.com

Annonsera, ej inloggad